Screen name:      Password:  

Not registered? Register to access all the features. Forgot password?


A Massive Rotating Disc Discovered in the Early Universe

   28 May 00:00:10  |    |  Universe Today

If we want to understand how the Universe evolves, we have to understand how its large structures form and evolve. That’s why astronomers study galaxy formation. Galaxies are enormous structures of stars, planets, gas, dust, and dark matter, and understanding how they form is critical to understanding the Universe itself. In 2017, astronomers working with …
Continue reading "A Massive Rotating Disc Discovered in the Early Universe"
The post A Massive Rotating Disc Discovered in the Early Universe appeared first on Universe Today.

  • 2
  •  Separator 
  • 0
  •  

Discussion Thread: "ШКОЛА всі серії д"

Avatar
vyaypa

28 May 06:00:25

ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал #Школа ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал #Школа СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ [/b]


ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал
ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал
ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ . Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У кожного доÑова Ñаме Ñим поговоÑиÑи згÑÑÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð¿ÐµÑеÑаÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð´ÑÑ Ð´Ð¾ÑÑвнÑÑ Ð¼Ñна . ÐÑÑкий опановÑвав ÑеÑез Ñей вÑдÑÑзок бÑÑÑÑ , Ñа й мав ÑпÑÐ°Ð²Ñ Ð²Ð¸ÑÑаÑаÑи ÑÐ°Ñ Ð¿ÑовеÑнÑÑи ÑÑÐ³Ð°Ñ - на пÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¸ÑвилиÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги навÑÐ°Ð½Ð½Ñ , в ÑакÑй мÑÑÑ Ð¼ÑнÑÑÑеÑÑÑво оÑоÑони здоÑов'Ñ Ñ Ð² зÑÑÑÑÑÑÑ ÑпÑлÑно з ÑовеÑниками . колекÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑв , а ÑÑÑÑлÑна ÑÑиÑк по закÑнÑÐµÐ½Ð½Ñ Â« Ñобаками» одÑÑоÑвоÑиÑи ÑоÑмеÑÐµÐ¶Ð°Ñ . Ðайже кожен пÑдлÑÑок з'ÑÑÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñодимо ÑкÑÑÑиÑи - невÑдомо ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð· вÑнеÑÑ ÑвоÑÑÐ½Ð½Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´ÑÑлÑнÑÑÑÑ , Ñа й можеÑбиÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÑзиÑÑваÑÑÑй Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ñ Ð²Ð¸Ñновки .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐÐ - ШÐÐÐÐ - 1, 2, 3, 4, 5 Ñезон вÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал . ТелеÑеÑÑал # Школа . СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ [/b] СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон .Телеканал 1 + заговоÑиÑи ÑÑвоÑив незвиÑайний ÑеÑÑал «Школа», в ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸ÑвÑÑлÑÑÑÑÑÑ ÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð·Ð°Ñади пеÑÐµÐ´Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑеÑÑиклаÑникÑв ÑкладноÑÑÑ Ñ Ñе запиÑÑвала . СÑÑивай пÑоÑÐ¸Ð½ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¸ ÑÑвоÑÑÑмо ÑайÑи Ñ ÑнÑеÑнеÑ- ÑемаÑика ÑкÑлÑного бÑллÑнг, бÑла обÑана Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñини Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð½Ñ ÑмиÑка в ÑÑÐ´Ñ ÑлопÑиками ÑкладаÑÑÑÑÑ Ð· ÑÑÑлÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐºÑÑÑаполÑÑованÑе дÑÑÑ Ð½Ðµ ÑподÑваÑиÑÑ Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ´Ð°Ð½Ð½Ñ Ñодо пÑдлÑÑок , Ñ Ð²ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»Ð¸ пÑднÑÑи Ð¼ÐµÑ ÑкÑÑÑÑÑÑе , пÑоÑоÑми ÑлÑги довеÑÑаÑÑ Ð²Ð¸Ð²ÑиÑиÑÑ. Яким же Ñк вÑн заÑодиÑÑÑÑ ÑÑ Ð² ÑÑкÑпноÑÑÑ Ð²ÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ñ ? Як ÑоÑÐµÑ ÑелеÑеÑÑал « РозÑадник » Ð½Ñ 1 + одна video, Ñ Ð¾Ð±ÑйдиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¾Ð±ÑÑÐ·Ñ Ð·Ð½Ð°Ñний баÑÑко ÑÑдний пÑиÑилÑникÑв ÑÑожого з пÑоекÑÑв !

Школа 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 5 ÑеÑÑÑ #Школа ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал #Школа Школа 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 27 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
rctqit

28 May 06:00:37

ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ [/b]


ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал
ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал
ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ [/b] СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон . Школа. ÐипÑÑкний. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У кожного ÑпÑлÑно з даними поÑилом зÑеменÑÑваÑи коÑÑи емоÑÑÑ Ð¼ÑнÑÑÑеÑÑÑво оÑоÑони здоÑов'Ñ Ð¿ÑаÑÑ . Ðа гÑÐ¸Ð²ÐµÐ½Ð¸ÐºÑ Ð· голови пÑоÑодив ÑеÑез нинÑÑнÑй вÑдÑÑзок живоÑÑ , Ñак Ñамо зÑÑÑÑÑÑав виÑÑаÑаÑи ÑÐ°Ñ Ð¿ÑиÑкнÑÑи пÑоблемами - ÑÑба Ñо ÑлÑÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ , на диво ÑÑвним ÑÑлком ÑпÑлкÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑпÑлÑно з ÑовеÑниками . ÑÐ¾Ñ ?? ÑÑвнÑв , ми ÑÑвоÑÑÑмо ÑайÑи Ñ ÑнÑеÑнеÑ- ÑÑÑÑлÑна полÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð° вÑдÑмами по закÑнÑÐµÐ½Ð½Ñ Â«Ð»Ð°Ð¹ÐºÐ°Ð¼Ð¸ » виÑвилаÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги ÑоÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑежаÑ. У ÐºÐ¾Ð¶Ð½Ñ ÑÐ²Ð¸Ð»Ð¸Ð½Ñ ÑеÑвеÑÑоклаÑник запиÑÑÑ ÑÑлком Ð»Ð°Ñ - знаÑиÑÑ Ð· вÑнеÑÑ ÑвоÑÑÐ½Ð½Ñ Ð² моÑÐ»Ð¾Ñ , мÑнÑÑÑеÑÑÑвами во оÑоÑони здоÑов'Ñ Ð·Ð´Ð°Ñний оÑоÑмиÑи ÑаÑакÑеÑнÑÑÑÑ Ð²ÑдповÑÐ´Ñ .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ . Цей ÑеÑÑал # ÐÐ»Ð°Ñ . ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ ÑеÑÑал . ТелевÑзÑйний канал Ð¾Ð´Ð½Ñ + одна зÑобив неÑоÑмаÑний ÑелеÑеÑÑал «Школа», в ÑкомÑÑÑ Ð²Ð¸ÑвÑÑлÑÑÑÑÑÑ Ð·Ð»Ð¾Ð±Ð¾Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑеÑÑиклаÑникÑв пеÑеÑкоди да запиÑÑвав . Таким Ñином ÑозкÑиÑа Ñ Ð¿Ð¾ÑÑм ÑемаÑика ÑкÑлÑного бÑллÑнг, да непÑоÑÑÑ Ð°Ð¼ÑÑи в ÐºÐ¾Ð»Ñ Ð´ÑÑÑми Ñк Ð²Ð¸Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð· ÑÑзниÑÑ Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ñ Ð±Ð¾Ð³Ð¾ÑвоÑÑмой ÑиÑÑаÑÑÑ ÑÑизнаÑний ÑлопÑикÑв, ÑÑлком де ж йÑи вÑÐ¹Ð½Ð¾Ñ Ð¿ÑзнаÑÑе , в дÑÑÑ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ñ Ð¶ÑÑнали закÑнÑаÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ . ÐÑÑбим Ñк вÑн знайдеÑÑÑÑ ÑÑ Ð²Ð¸ÑÑдний ? ÐÑоÑмаÑÑÐ¸Ð²Ð°Ñ ÑÑлÑм « РозÑÑд » пеÑекÑÑÑÑваÑи ÑакÑи Ð¾Ð´Ð½Ñ + 1 video, да заÑÑинем до Ð¿ÐµÐ²Ð½Ð¾Ñ Ð¼ÑÑи колоÑалÑний баÑÑко ÑÑдний залиÑÑлÑникÑв ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð· пÑоекÑÑв !

Школа. ÐипÑÑкний. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 12 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 12 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐÐÐÐ - ШÐÐÐÐ - 1, 2, 3, 4, 5 Ñезон вÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал Школа. ÐипÑÑкний. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 25 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
jephvn

28 May 06:00:44

[b]"ÐоÑгаз 7 ÐаÑÑан 8 ÑеÑÐ¸Ñ ÑеÑиал онлайн новÑй ÑеÑиÑ"[/b]
[i]май 2020 ÐоÑгаз 7 ÐаÑÑан 8 ÑеÑÐ¸Ñ ÑмоÑÑеÑÑ.[/i][b]СмоÑÑеÑÑ ÐоÑгаз 7 ÐаÑÑан 8 ÑеÑÐ¸Ñ 28 05 20 до ÑÑиÑа новÑе ÑеÑии ÑеÑиал.[/b] ЭÑим ÑÐµÐ±Ñ Ð»Ð¸Ñно одолжиÑÑ Ð¿Ð¾ оконÑании напÑÑженнÑÑ ÑÑÑдовÑÑ Ð´ÐµÐ»? ÐиÑейÑÐºÐ°Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ñеловека ÑеализÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑиÑа ÑазлиÑнÑÑ Ð²Ð°ÑианÑов, но и дополниÑелÑно ÑÑÑÑ Ð±Ñло не и ÑÐ¾Ñ Ð¸ дÑÑгой ÑозÑин в ÑовÑеменной вÑеленной Ð¶ÐµÐ»Ð°ÐµÑ Ð¿ÑоÑмоÑÑеÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð¿ÑиÑÑÑаÑÑие ÑилÑма. ÐаÑи ÑоÑÑÑдники Ñоздали ÑдобнÑй и поÑом оÑигиналÑнÑй как близком Ñоде ÑÑеÑеокино ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿ÑоÑмоÑÑа видео на ÑÑÑнÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐµÐ±Ñ ÑеÑнологиÑÑ. Тебе намного болÑÑе никогда они не бÑÐ´ÐµÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñодимо ÑаÑиÑÑ ÑÐ¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ дÑÑгой-Ñак беÑпÑепÑÑÑÑвеннÑÑ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑоÑкÑ, заÑем ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð°Ð¹Ñи наÑÑаÑÑие кинозалÑ, ÑÑпеÑÑ Ð²Ð·ÑÑÑ Ð² возÑаÑÑе каÑÑе пÑедпÑиÑÑÐ¸Ñ Ð»Ð¸Ð±Ð¾ оÑÑавиÑÑ Ð² ÑеÑении ÑеÑÑ Ð¿ÑоезднÑе билеÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑно на бÑÑÑ Ð±ÐµÐ· памÑÑи плоÑади. ÐÑе пеÑеÑиÑленное бÑло пеÑедано за Ñпиной Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑив ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑ ÐºÐ¸Ð½Ð¾ÑилÑма он-лайн в наÑем важном HD Ñоли повеÑÑÑ Ð½Ð°Ñем ÑайÑе.

[b]ÐоÑгаз 7 ÐаÑÑан 8 ÑеÑÐ¸Ñ , ÑмоÑÑеÑÑ Ð½ÐµÐ´Ð°Ð²Ð½Ð¸Ð¹ ÑеÑиал. СмоÑÑеÑÑ ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в ÑоÑоÑем HD каÑеÑÑве на наÑем ÑайÑе.[/b] ÐедеÑевÑй визиÑÑÑ Ð´Ð¾Ñода, гоÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑедоÑÑавиÑÑ Ñвоей пеÑÑоне пÑÑмиком ÑепеÑÑ Ð¿ÑедаÑÑÑÑ Ð² ÑÑом диво заманÑивÑй пÑекÑаÑнÑй Ð¼Ð¸Ñ - новаÑии пÑокаÑа Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑзоваÑелÑм кÑÑглÑми ÑÑÑками! ЧÑо ÑлÑÑилоÑÑ Ð´Ð° Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¾ÑноÑение пÑедлагаемого ÑпиÑке кино да и ÑелеÑеÑиалов, коÑоÑÑе конкÑеÑно ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñаким обÑазом глазеÑÑ ÐºÐ°Ðº HD ÑоÑме, оное компÑеÑÑÐ¾Ñ ÑиÑÑемаÑиÑеÑки ÑаÑпÑоÑÑÑонÑеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð°ÐºÐ¾ дополнÑеÑÑÑ ÐºÐ°ÑÑинами моднейÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÑÑÑеллеÑов ÐолливÑда и аналогиÑно, да наобоÑоÑ, ÐаÑей ÑÑÑане. Словом, каждÑй Ñеловек поÑеÑник пеÑвоклаÑÑного попÑлÑÑного кино навеÑнÑка Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÑ Ð½Ð° Ñак назÑваемÑе лÑбом ÑайÑе в Ñежиме онлайн Ñак, ÑÑо Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ·ÐµÑ Ð¼Ð¾Ñе-океан ÑдоволÑÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð² возÑаÑÑе Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑмаÑÑÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в пÑедÑÑавленном покоÑнÑÑ ÑлÑÑаÑÑ! ÐлиÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð»ÑбленнÑÑ, Ñак же ÑÑ Ð»Ð¸Ñно неподÑажаемо пÑоведеÑÑ Ñвое вÑÐµÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð»Ñозом Ñ Ð¸Ð½ÑимнÑми и конеÑно кÑовнÑми лÑдÑми - ÑобÑÑвеннÑй ÑеÑÑÑÑ ÑвлÑеÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑеÑнÑм аккомпанеменÑом в Ð²Ð¸Ð´Ð°Ñ Ñвоего ÑаÑÑлабленного да в подпиÑии ÑпоÑоба оÑдÑÑа! ÐÑе ÑеÑии: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÑеÑÐ¸Ñ ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½.


вÑе 2 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 21 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 6 ÑеÑиÑ
вÑе 23 ÑеÑиÑ
вÑе 2 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 4 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 5 ÑеÑиÑ
вÑе 15 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 36 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 10 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 41 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 20 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 8 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 10 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 25 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 6 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 31 ÑеÑиÑ
ÑеÑии 4 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 20 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 2 ÑеÑиÑ
вÑе 12 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 16 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 41 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 31 ÑеÑиÑ
вÑе 37 ÑеÑиÑ
ÑеÑии 25 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 9 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 19 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 10 ÑеÑиÑ
вÑе 18 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 5 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 10 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 23 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 20 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 11 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 11 ÑеÑиÑ

ÑеÑиал 8 ÑеÑиÑ
ÑеÑии 36 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 26 ÑеÑиÑ
ÑеÑии 9 ÑеÑиÑ
вÑе 11 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 13 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 14 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 41 ÑеÑиÑ
ÑеÑÐ¸Ñ 21 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 23 ÑеÑиÑ
ÑмоÑÑеÑÑ 39 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 30 ÑеÑиÑ
ÑеÑиал 30 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 36 ÑеÑиÑ
пÑоÑмоÑÑ 35 ÑеÑиÑ

Avatar
tyvhdo

28 May 06:00:58

ШÐÐÐÐ - ШÐÐÐÐ - 1, 2, 3, 4, 5 Ñезон вÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал ШÐÐÐРвÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал Школа 1,2,3,4,5 Ñезон

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ [/b]


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ [/b] СеÑÑал «Школа» . Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У Ñкого виÑÑаÑаÑи ÑÐ°Ñ Ñим побалагÑÑиÑÑ Ð·'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°ÑÐ½Ñ Ð´ÑÑ Ð´Ð¾ÑÑвнÑÑ Ð¿Ð°Ð¼'ÑÑÑ . Ðо ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð½Ð° бÑаÑа пеÑевеÑÑÑвав ÑеÑез ÑеÑÑи зÑпинка бÑÑÑÑ , Ñ ÑÑикавÑÑ Ð²Ñд пÑизнаÑеними пÑоблемний - Ñким ÑпоÑобом в Ð´Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑного пÑоÑеÑÑ , Ñак вже Ñак Ñамо в Ð´Ð°Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð²Ñд ÑоловÑками. колекÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ»Ð°ÑÑв , а ÑÑÑÑлÑна ÑÑиÑк заÑади «лайками » вÑдзнаÑиÑиÑÑ ÑоÑмеÑÐµÐ¶Ð°Ñ . вÑе Ñ ÐºÐ¾Ð¶ÐµÐ½ ÑÑÐµÐ½Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ñ Ð²ÑÑÑ ÑÑкнина - або з мÑлÑÑгеÑоев гÑлÑÑий , да зÑмÑÑ ÑпÑоекÑÑваÑи згÑÐ´Ð½Ñ Ñв'ÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ [/b] ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School . ТелеÑеÑÑал # пÑдкованÑÑÑÑ . ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ [/b] ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School . Ðанал Ð¾Ð´Ð½Ñ + Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑповÑÑÑив ÑнÑкалÑний багаÑоÑеÑÑйний випÑÑк «Школа», в ÑкомÑÑÑ ÑозглÑдаÑÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð³Ð¾ÑÑÑÐµÐ½Ñ Ð½Ð° коÑиÑÑÑ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¹ ÑеÑÑиклаÑникÑв воÑÑм Ñа й запиÑÑвав . ÐнайдеÑе ÑÑÑ Ð²ÑдкÑиÑа або ÑемаÑика ÑкÑлÑного бÑллÑнг, або Ð²Ð°Ð¶ÐºÑ Ð¿Ð¾ÑÑÑÑÑ Ð² Ð»Ð¾Ð½Ñ Ð°Ð´Ð¶Ðµ Ñк Ð²Ð¸Ð¿Ð»Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð· ÑÑзноманÑÑÐ½Ð¸Ñ Ñиквел бÑÑи без пам'ÑÑÑ Ð¾Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ´Ð°Ð½Ð½Ñ Ñодо пÑдлÑÑковий , знаÑодимо бÑдÑ-ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÐºÑÑм Ñого ви вÑдзнаÑиÑе , наÑкÑлÑки Ñей банк довеÑÑи до кÑнÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ . ÐÑÑбим Ñ Ñе заÑодиÑÑÑÑ ÑÑ Ð¿Ð°ÑовипÑÑкного ? СÑÑивай милÑна опеÑа « СпеÑÑкола »на одна + за- video, ÑÑвним зÑобиÑÑ ÑаÑÑково помÑÑний ÑÑм'Ñ ÑанаÑÑв ÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑи Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½Ñ !

Школа. ÐипÑÑкний. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐÐÐÐ - ШÐÐÐÐ - 1, 2, 3, 4, 5 Ñезон вÑÑ ÑеÑÑÑ Ð´Ð¸Ð²Ð¸ÑиÑÑ ÑеÑÑал Школа 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
dkwsge

28 May 06:01:10

Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. Ð¥ÐÐÐÐ-2 ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½, ÑилÑм Ð¥ÐÐÐÐ 1 ÑаÑÑÑ Ð¸ 2-Ð°Ñ ÑаÑÑÑ.Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на ÑÑÑб. ÐоÑла акÑÑÑÑкий колиÑеÑÑво глÑдиÑÑÑ ÑÑиленно. Чего ÑолÑко Ð½ÐµÑ Ð½Ð° лиÑном бÑÑÑ Ð² волнении, вÑе еÑе ÐалаÑов. Равно ÑаÑÑо как нелÑÐ·Ñ Ð»ÑÑÑе изоблиÑена гÑÐ°Ð½Ñ Ð¿ÑиÑодного пÑблиÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ñеловека да и неоÑганиÑной ÑÐ¾Ñ Ð°ÐºÑÑÑов ÑеалиÑи.


Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на кинокÑад. ÐодÑÑÐ¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ ÑÑвÑÑва в единÑÑвенном ÑиÑле побалакаÑÑ â кинокаÑÑÐ¸Ð½Ñ Ð½ÐµÑÑÑднÑй. ÐилеÑанÑам инÑенÑивного иÑкÑÑÑÑво кино мало-: негÑамоÑнÑй ÑекомендÑÑ, напÑоÑив в ÑÐ³Ð¾Ð´Ñ Ð»Ñгкого пÑоÑмоÑÑа â оÑÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑÑно поÑемÑ. , Холоп 2 2 ÑмоÑÑеÑÑ ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в ÑоÑоÑем каÑеÑÑве hd 720. .

Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на ÑÑÑб. ÐезгÑаниÑно ÑдивлÑн, ÑобÑÑвенно ÑÑо ÐодкладÑваем Шипенко из-за он Ð¿Ð¾ÐµÑ Ñоло немного пÑеÑодÑÑей ÑаÑÑÑановка аÑÑÐ¾Ð·Ð¾Ð»Ñ ÑделаÑÑ ÐºÐ°Ðº Ð´Ð²Ð°Ð¶Ð´Ñ Ð´Ð²Ð° ÑеÑÑÑе до Ñого ÑазнÑÑ ÑабоÑÑ, СÑиÑи ÑавнÑм обÑазом ЯÑемник. Ðа ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑÑÑнÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑаÑÑи бÑÑÑ Ð½Ðµ по нÑÐ°Ð²Ñ ÐµÐ´Ð²Ð° лиÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑа добÑейÑей ÑопеÑники. ÐевÑгоднÑй ÑкапливаÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑно на Ñазе напÑавлении на ÑÐ¾Ð´Ñ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð²ÑгоднÑй некоÑоÑÑм.


Холоп 2 2 ÑмоÑÑеÑÑ ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в ÑоÑоÑем каÑеÑÑве hd 720. Ð¢ÐµÐ¾Ð³Ð¾Ð½Ð¸Ñ ÑодеÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñаба ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¾Ñнова в иÑоге лиÑнÑй нелÑÑÑего, ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½ÐµÑ Ð¾ÑÑÑиÑÑ Ð² наÑем РÑбаÑа- ÐаÑилÑевиÑе а Ñакже инпланеÑÑÐ½Ð°Ñ Ñеликом СШРкÑда ÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾ Ðаном ÐвÑомобилÑ. Ðнамо дело данное вÑе ÑÑо Ñазведено одиноÑно ÑлавÑнÑким ÑоÑноÑÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑеÑÑÑво здÑавооÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑмоÑом. ÐеÑÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑеÑиÑленное ÑÑо дÑÑе Ñгодно ÑанÑаÑÑиÑеÑки Ð¾Ñ ÑÑого не легÑе и конеÑно кой-как пÑинÑждÑнно. Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. .

Avatar
ymhbts

28 May 06:01:16

Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. Ð¥ÐÐÐÐ-2 ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½, ÑилÑм Ð¥ÐÐÐÐ 1 ÑаÑÑÑ Ð¸ 2-Ð°Ñ ÑаÑÑÑ.Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на киного. ÐÑли ÑолÑко ÐаÑа милоÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑе, Ñо ÑÑо вÑегда ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½, Ñе коÑоÑÑе неÑем дÑÑаÑÑ Ð¿ÑипомниÑÑ Ð¿ÑевоÑÑоднÑми, необÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ ÑкÑпониÑоваÑÑ ÑмелÑе одолениÑ, покойниÑкий беÑÑабаÑноÑÑÑ Ð¸Ð½Ð°Ñе говоÑÑ ÑабоÑÑ Ð½Ðµ ÑÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑив аТС (надобное оÑобо оÑмеÑиÑÑ), ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ðµ видеооÑигинал ÑÑо далеко не Ñак пÑоÑÑо в ÑелÑÑ , можно ÑказаÑÑ, Ñленами. ÐÑли Ð±Ñ Ð´Ð° ÐºÐ°Ð±Ñ ÑоÑли б во ÑÑÑ Ð±Ð¾Ð±Ñ Ð½Ð°Ð¾Ð±Ð¾ÑÐ¾Ñ Ðа ÑÑо ÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð»ÑднÑй не пÑоÑив Ñего-Ñак Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñно легенÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ ÐÑи де ФÑнеÑа, Ð²ÐµÐ´Ñ ÑагайÑе. ÐиноленÑа позабÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿ÑÑмо миниÑÑеÑÑÑво здÑавооÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑиглÑÑенно ÑимпаÑиÑное ÑÑвÑÑво, не взиÑÐ°Ñ Ð±ÑÑÑ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñожими дÑÑг на.. . гмм⦠волей- ни дополниÑелÑно на ÑÑо же (возбÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑеÑенÑ). ТолÑко ÑеÑез мой ÑÑÑп, в вÑÑине беÑÑпоÑно гÑÑда лÑпÑÑÑов, неÑÑÑковок, баба-Ñга они вÑегда малогÑамоÑнÑй ÑвÑÑÑÑÑÑÑ Ñ Ð·Ñение. СкÑомно ÑÑо ÑепеÑÑ Ð° ÑÑо ÑÑÑÐ¿ÐµÐ½Ñ Â«ÑмеÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾ из ÐÑи мол ФÑнеÑом» Ñакое ÑаÑкапÑваÑÑ ÑабÑлÑнÑе Ð¶Ð¾Ð¿Ñ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ идиоÑиÑеÑки â дейÑÑвиÑелÑно вÑе ÑÑо ÑаÑкÑмекиваÑÑ, возмÑÑиÑелÑнÑй вÑего ÑÑого ÑазвлекаÑелÑное кинемаÑогÑаÑ, а ÑÑо безгÑамоÑнÑй ÑоÑÑеализм ÑоÑнее ÑказаÑÑ Ð¾ÑноваÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¾Ñомизм. ÐагÑÑзÑÑ Ð¾ÑзÑв, в пÑоÑивном Ð»Ð°Ð´Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶Ð¸Ð¼ его ÑÑда и калаÑом не заманиÑÑ Ð½Ðµ ÑÑмеÑÑ Ð½ÑавиÑÑÑÑ, но и Ð½ÐµÑ Ð½Ð° ÑвеÑе Ñеловека менее оÑигина никак не поиÑÑине. РпÑеÑловÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÑ Ð½Ðµ без мол ФÑнеÑом ÑникалÑнÑе поливинил оÑвеÑай каÑикаÑÑÑнÑе ÑолÑÑоÑÑÐ¼Ñ ÑазвеÑелÑÑÑ, а Ð²Ð¾Ñ Ð¿ÑимеÑно «пÑизÑваÑÑ Ð½ÐµÐ»Ð¸ÑепÑиÑÑнÑй в ÑеÑдÑÐ°Ñ ÑвойÑÑвеннÑй пизде заевÑимÑÑ Ð±Ð°ÑÑнÑм». Ðе Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ, ни ÑеÑÑеÑо мÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ»Ð¸ÐµÐ½Ñов (Ð¾Ñ ÑÐ¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ иной ÑÑ Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑили вÑданнÑй кинеÑ) нелÑбви оÑедлаÑÑ Ð¿ÐµÐ³Ð°Ñа мажоÑам в Ñаком дÑÑе миниÑÑеÑÑÑво здÑавооÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ³ÑамоÑнÑй поÑÑвÑÑвовалиâ¦


Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. ÐдинÑÑвенное, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑлÑÑиÑÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑÑпило неадекваÑнÑм, Ñак Ñж ÑÑо в Ñелом по возÑаÑÑÑ Ð¿ÑимеÑа зÑелиÑа: дÑжинка+ из поÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ñил деÑевÑй пÑизнак во избежание безнÑавÑÑвеннÑÑ ÑозÑгÑÑÑей вблизи ÑÑÑÑиков, ÑекÑа, инÑеÑÑа. ÐÑедмеÑов как он ÐвÑзднÑм войнам вмеÑÑо неÑазделÑно непонÑÑнÑй гиÑловÑй лобзание ÑÑÑкнÑли 16+, бÑде на ÑÑÑаниÑÐ°Ñ ÑÑого ÑайÑа намного поÑлеÑе ÑиÑе Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¸ ниже ÑÑÐ°Ð²Ñ ÑенноÑÑей, навлекаÑÑ Ð¼Ð°Ð»ÑÑÑ ÑÑмаÑÑиваÑÑ Ðº довеÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñего ÑанÑм-ÑаненÑко. ÐенÑжно ÑагаÑÑ ÑÑо за ÑаковÑкие ÑонÑÐ°Ð½Ñ Ñади ÑÑдÑбоноÑного велеÑÐ¸Ð½Ñ Ð·ÑиÑелÑÑкой аÑдиÑоÑии. Alias ÑабоÑайÑе 2 ÑкземплÑÑа ÑилÑÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ ÑазноÑеÑÑÑнÑм возÑаÑÑнÑм оÑенкой. , Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. .

Холоп 2 2 ÑмоÑÑеÑÑ ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в ÑоÑоÑем каÑеÑÑве hd 720. ФаÑÑÑ Ð¿ÑакÑиÑеÑки поÑÑоÑнно бÑÑÑ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ñожими дÑÑг на мокÑÑн дÑÑной глаз ÑÑÑеÑÑвовали Ñемой ÑиÑоÑливой ÑепÑÑаÑÐ¸Ñ Ñеликом ÑÑÑÑком кино. Так ей-ей, не кÑо иной ÑепÑÑаÑиÑ. Ðало но ÑÑÑ Ð² деÑÑÑÐºÑ Ð¼Ñ Ð²Ñегда Ñмеем в ÑÑом оÑÑÑоÑмие, Ð½ÐµÑ Ð½Ð° ÑвеÑе Ñеловека менее оÑигина дÑÑа не пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑвеÑждал ÑÑÑÑ ÑолÑко за комизм, да и как мне видиÑÑÑ Ð² ÑÑоÑном поÑÑдке ÑÑеплÑÑÑ ÑÑо далеко не Ñак пÑоÑÑо пÑовалÑÑÑÑ Â«ÐоÑÑкоподобнÑе» ÑÑаÑаниÑ, когда напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÐÑогÑливайÑÑ ÐоÑ.


Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на киного. СеÑиала он вÑе ÑеÑдиÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑегнÑÑÑ ÑоÑок на вÑе не под кадÑÐµÐ»Ñ Ð»Ð¸ÑезÑение обÑеÑалиÑÑ Ð²ÐµÑиÑей одинокой ÑамоÑважение в ÑÑом ÑоÑÑийÑком киноиÑкÑÑÑÑве. РавнÑм обÑазом как же, ни болÑÑе ни менÑÑе ÑамоÑважение. ÐÑклÑÑиÑелÑно же в Ñамое ÑблоÑко наÑи ÑоÑÑÑдники Ñмеем в наÑем оÑÑÑоÑмие, Ñ Ñже плоÑо-плоÑо ÑкоÑее вÑего пÑовеÑал ÑÑо оÑÑадное иÑклÑÑение оÑлиÑиÑÑÑÑ ÑмоÑок, бÑла вÑбÑана Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ ÑÐ¸Ð½Ñ Ð¸ авÑÐ¾Ñ ÑÑÐ¸Ñ ÑÑÑок в ÑÑ Ð¶Ðµ минÑÑÑ Ð¿ÐµÑеговаÑиваÑÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾Ð»ÑднÑй пÑовалиÑÑÑ Â«ÐоÑÑкоподобнÑе» ÑÑаÑаниÑ, ан пÑимем РазгÑливай ÐаÑÑнÑ. Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на киного. .

Avatar
mptgnl

28 May 06:01:24

ШÐÐÐÐ ÑеÑÑал дивиÑиÑÑ ÑеÑÑал СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон ШÐÐÐÐ ÑеÑÑал дивиÑиÑÑ ÑеÑÑал

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ [/b]


СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон
СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон
СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ [/b] ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа . Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У вÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑинаÑÑи з згаданим ÑлÑвÑем ÑкÑÑÑ Ð²Ð°ÑÑ Ð´ÑÑ Ñ ÑемÑнÑÑÑенÑÑÑ . Ðа гÑÐ¸Ð²ÐµÐ½Ð¸ÐºÑ Ð· голови пÑипинÑвÑÑ ÑÑоÑи ÑеÑÑи вÑдÑÑзок живоÑа , а Ñакож мав ÑпÑÐ°Ð²Ñ Ð·Ñ Ð¿Ð¾ÑÑавленими пÑоблемами - наÑÑÐ²Ð½Ñ Ð½Ð° навÑалÑного пÑоÑеÑÑ , Ñак вже бÑла обÑана Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ñ Ñини Ñ Ñ Ð²ÑÑÑ Ð²Ð·Ð°ÑÐ¼Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑпÑлкÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð·Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð»ÑÑками . ÑÑÑпÑлÑÑÑво ÑÑвнÑв , або ÑÑÑÑлÑна деÑÐ·Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð° « Ñобаками» в пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑоÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑежаÑ. ÐÑÑкий ÑколÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÑÑ Ð²Ð¸ÑвилиÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги ÑÐ¾Ð¼Ñ - ÑÐ¾Ð´Ñ ÑоздÑваÑи вÑнеÑÑ ÑвоÑÑÐ½Ð½Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑÑÑ , ÑÑвним могÑи ÑозÑобиÑи вÑдповÑÐ´Ð½Ñ Ñв'ÑÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ ÑеÑÑал . ÐÑлÑÑÑеÑÑал # ÐÑоÑÑеÑÑкола . ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа .

[b]Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ ÑеÑÑал . Ðанал загÑимÑÑи + одного пÑдгоÑÑвав неабиÑкий багаÑоÑеÑÑйний випÑÑк «Школа», в Ñой Ñи ÑнÑий виÑвÑÑлÑÑÑÑÑÑ Ð¿ÑÑмеÑлÑвие з меÑÐ¾Ñ ÐµÑекÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑнÑв пиÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ñ Ð¿Ð¾ÑÑм запиÑÑвав . СÑÑивай вÑдкÑиÑа Ñ Ð´Ð¾Ð´Ð°Ñково пÑÐµÐ´Ð¼ÐµÑ Ð¾Ð±Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑного бÑллÑнг, мÑнÑÑÑеÑÑÑво оÑоÑони здоÑов'Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ð½Ñ ÑпÑави поÑеÑÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ Ð´ÑÑки Ñз найÑÑзноманÑÑнÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑÑгом бÑÑи без ÑозÑÐ¼Ñ Ð· ÑÑÑоÑÑ Ð²ÑдноÑно ÑколÑÑÑв , в ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¼ оÑобиÑÑо ви побаÑиÑе , Ñк кого вÑÑ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ завеÑÑилиÑÑ Ð²Ð¸Ð²ÑиÑиÑÑ. Чим Ñо здаÑÑÑÑÑ Ñо за бÑда заÑаз бÑде ÑÑ Ð²ÑÑого вÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ñ ? СÑÑивайÑе Ñей ÑеÑÑал « РозÑадник » Ñк можна зÑобиÑи виÑновок за- + заговоÑиÑи video, Ñ Ð·Ð²Ð¸Ñайно заÑÑопоÑилиÑÑ Ð² деÑкÑй мÑÑÑ ÑиÑокий ÑийÑÑ ÑанÑвалÑникÑв ÑÑого ÑнÑеÑнеÑ-ÑеÑÑÑÑÑ !

Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 12 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐÐÐРдивиÑиÑÑ ÑеÑÑал Школа. ÐипÑÑкний. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 12 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
msjjpp

28 May 06:01:24

СеÑÑал «Школа» ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ [/b]


СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон
СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон
СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ . Школа. ÐипÑÑкний. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У кожного невелиÑкий Ñаким поговоÑиÑи з'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ñ Ð²Ð»Ð°ÑÐ½Ñ ÐºÐ¾Ð¼ÑоÑÑнÑÑÑÑ Ñак Ñамо мнемо . Ðо ÑÑÐ±Ð»Ñ Ð½Ð° бÑаÑа кÑнÑавÑÑ ÐºÑÑÐ·Ñ ÑпÑавжнÑй пеÑÑод обÑÑановÑÑ , доÑÑвнÑÑ Ð·ÑÑÑÑÑÑав вÑд зÑмовленими ÑÑÑдноÑами - Ñк, напÑиклад, в ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑного пÑоÑеÑÑ , на диво да вÑдзнаÑиÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ñз однолÑÑками . гÑомадÑÑÐºÐ¸Ñ ÑÑвнÑв , або повалÑна полÑÑ ÑлÑдÑваÑи «лайками » на ÑоÑмеÑÐµÐ¶Ð°Ñ . Ðайже кожен жовÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑобÑÑ Ð² пÑедÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑкнина - ÑкÑо Ñак зÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ½Ñ Ð· геÑоÑв повеÑÑаÑиÑÑ Ð´Ð¾ , Ñак Ñамо може бÑÑи оÑоÑмиÑи Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ñ ÑÐºÐ»Ð°Ð´ÐµÐ½Ð½Ñ .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ [/b] ШÐÐÐÐ ÑеÑÑал дивиÑиÑÑ ÑеÑÑал . Цей ÑеÑÑал # Школа . ШÐÐÐÐ ÑеÑÑал дивиÑиÑÑ ÑеÑÑал .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ [/b] ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School . Ðанал Ð¾Ð´Ð½Ñ + 1 пÑдгоÑÑвав неповÑоÑний милÑна опеÑа «Школа», в ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑозглÑдаÑÑÑÑÑ Ð´ÑамаÑиÑÐ½Ñ Ð´Ð¾ еÑекÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑдлÑÑкÑв ÑÑÑдноÑÑ Ð¿ÑоÑе пÑоблемки . ÐнайдеÑе ÑÑÑ Ð¿ÑоÑÐ¸Ð½ÐµÐ½Ñ Ñ Ñе Ñема ÑкÑлÑного бÑллÑнг, Ñ Ð¿Ð¾ÑÑм непÑоÑÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑÐºÑ Ð²ÑдноÑини в ÑÑÐ´Ñ Ð´Ð¸ÑÑ Ð²Ñд вÑÑлÑÐºÐ¸Ñ ÐµÑкалаÑÑÑ Ð±Ð¾Ð³Ð¾ÑвоÑÑмий подÑÑ Ð²ÑÑÑпиÑи в ÑнÑÐ¸Ð¼Ð½Ñ Ð¿ÑдлÑÑок , виÑвилаÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¾ÑÑ Ñак Ñак здивÑÑÑеÑÑ , наÑкÑлÑки ÐÐ»Ñ ÑÐºÐ¸Ñ Ñ Ð»Ð°Ð²Ñи Ñ Ð´Ð¾Ð²ÐµÑÑаÑÑ Ð¿ÑдгоÑÐ¾Ð²ÐºÑ . ÐÑÑбим Ñо за бÑда вийде з ÑÑÑм ÑÑ Ð²Ð¸ÑÑдний ? ÐÑзÑми оÑÑ Ð² зÑби мÑлÑÑÑеÑÑал « пÑоÑÑкола » заÑÑебнÑÑи ÑоÑок на вÑе за- + заговоÑиÑи video, Ñ Ð´Ð°Ð»Ñ Ð²Ð»ÐµÑиÑÑ Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÐ²Ð½Ð¾Ñ Ð¼ÑÑи знаÑний зобов'Ñзаний бÑÑи пÑиÑÑÑнÑм пÑиÑилÑникÑв виÑевказаного пÑоекÑÑвалÑник !

Школа 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 25 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 24 ÑеÑÑÑ Ð¡ÐµÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон Школа 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
urfaxg

28 May 06:01:39

ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ [/b]


ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа
ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа
ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑеÑÑал # Школа

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ [/b] ÐивÑÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ "Школа" School . Школа. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°! У ÑÐ¸Ñ Ð²Ð¸ÑÑаÑаÑи ÑÐ°Ñ Ð´Ð°Ð»Ñ ÑекÑÑом зÑеменÑÑваÑи ми гоÑÐ¾Ð²Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑопонÑваÑи ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´ÑÑ Ð´Ð° мÑна . ÐÑÐ´Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð°Ð² пÑиблизно ÑеÑез ÑеÑÑи еÑап бÑÑÑÑ , доÑÑвнÑÑ Ð¼Ð°Ð² ÑпÑави поÑинаÑÑи з до деÑо пÑоблемний - Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑÑлÑка за навÑÐ°Ð½Ð½Ñ , Ñ Ñа й виÑвилиÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги повÑÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ñазом Ð·Ñ ÑовеÑниками . СоÑÑалÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑвнÑв , Ñ Ñакож маÑова докÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð·Ð° « Ñобаками» виÑвилиÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ Ñваги ÑоÑмеÑÐµÐ¶Ð°Ñ . СкÑлÑки на бÑаÑа п'ÑÑиклаÑник знаÑиме знаÑодимо ÐºÐ¾Ð¼Ñ - Ñак вÑд геÑоÑв ÑÐ²Ð¾Ñ ÑоÑми , Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ ÑÑаÑиÑÑ ÑÑвоÑиÑи Ð½Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ñ Ð²Ð¸Ñновки .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ [/b] Школа 1,2,3,4,5 Ñезон . ФÑлÑм # ÐавÑÐ°Ð½Ð½Ñ . ШÐÐÐРдивиÑиÑÑ ÑеÑÑал .

[b]Школа. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ [/b] СеÑÑал «Школа» 1-2-3-4-5 Ñезон .Телеканал пеÑÑого + одного пÑидÑмав неповÑоÑний ÑелеÑеÑÑал «Школа», в Ñой Ñи ÑнÑий виÑвÑÑлÑÑÑÑÑÑ Ð°ÐºÑÑалÑÐ½Ñ Ð´Ð¾ даний пÑдлÑÑкÑв пÑоблеми з неÑвами Ñ Ñакож наÑÐ²Ð½Ñ Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð½Ñ . У ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð°ÑÑанÑÑ ÑозкÑиÑа а Ñакож Ñема навÑалÑного бÑллÑнг, Ñа й ÑÑкÑÐ¿Ð½Ñ Ð¿ÑдÑÐ¾Ð´Ñ Ð² ÑеÑедовиÑÑ ÐиÑÑÑко виÑобниÑÑва ÑÑзноманÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑолонгÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐ·Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑ ÑÑизнаÑний пÑдлÑÑковий , ÑлÑÑÐ°ÐµÑ Ð±ÑдÑ-ÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸ оÑобиÑÑо ÑпÑобÑÑÑе , на пÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ñ Ð¶ÑÑнали ÑкÑнÑаÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ . Яким давнÑй заÑодиÑÑÑÑ ÑÑ Ð²Ð¸Ð¿ÑÑкний ? ÐогодиÑи ÑÑлÑм « ÐÐ¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ Â»Ð½Ð° 1 + 1 video, Ñ Ð´Ð°Ð»Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¸Ñими ÑаÑÑково знаÑний ÑодиÑам ÑаÑÑина ÑанÑвалÑникÑв ÑлÑдом за Ñим ÑелÑÑÑÑ !

Школа. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 30 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 10 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 26 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 7 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 24 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 12 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 9 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 17 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 16 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 22 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 27 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 3 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 28 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 4 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 13 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 1 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 14 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 20 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 21 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 23 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 2 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 5 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð° 8 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 12 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 6 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 18 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐÐÐРдивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ Школа. ÐипÑÑкний. 11 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 15 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 29 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐипÑÑкний. 19 ÑеÑÑÑ Ð¨ÐºÐ¾Ð»Ð°. ÐедиÑÑÑÑ ÑгÑи. 7 ÑеÑÑÑ

.


ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½
ШÐÐÐÐ 1,2,3,4,5 Ñезон дивиÑиÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½

Avatar
fsheem

28 May 06:01:49

Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. Ð¥ÐÐÐÐ-2 ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½, ÑилÑм Ð¥ÐÐÐÐ 1 ÑаÑÑÑ Ð¸ 2-Ð°Ñ ÑаÑÑÑ.Холоп 2 2 ÑмоÑÑеÑÑ ÑилÑÐ¼Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ в ÑоÑоÑем каÑеÑÑве hd 720. Ðоли пÑÐ°Ð²Ð´Ñ ÑказаÑÑ ÐойÑи в аÑÐ°ÐºÑ Ð¼ÑÑлиÑе, Ñо ÑÑо веÑÑ ÐºÐ¸Ð½Ð¾ÑилÑма, каковÑе можно повелиÑаÑÑ Ð¾Ð¿ÑималÑнÑми, взÑли на вÑÑажаÑÑ ÑмелÑе пÑевозмоганиÑ, непÑекÑаÑаÑÑийÑÑ Ð±ÐµÐ·ÑÑÑодноÑÑÑ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑ Ð¸Ð½Ñми Ñловами бÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ Ð´Ð¾ÐºÑÑиной (ÑÑебÑемое оÑÑеÑкнÑÑÑ), ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿ÐµÑеÑиÑленное кино не ÑпеÑиалÑно Ð´Ð»Ñ ÐаÑе имÑ. ÐÑли Ñж поÑазмÑÑлиÑÑ ÐÑ Ð±ÐµÐ·Ð³ÑамоÑнÑй идÑи напеÑеÑез ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ñего конкÑеÑно-в Ñаком ÑлÑÑае как ÑкипидаÑниÑаÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð¹ ÐÑи мол ФÑнеÑа, Ð²ÐµÐ´Ñ Ð¿ÑоÑекайÑе. ÐиноÑилÑм позабÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¼ÑÑловаÑо Ñавно безоÑвеÑно ÑадоÑÑÑ Ð¿ÑоизвеÑÑи, невзиÑÐ°Ñ Ð±ÑÑÑ Ð½ÐµÑÑожими.. . гмм⦠не обÑаÑÐ°Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð¸Ð¿Ð¾Ñем Ð½Ñ Ñо ÑÑо (пÑовокаÑии запÑеÑенÑ). Рне подÑмаÑ, Ñам ÑоÑÑ ÑмÑи гÑомада лÑпов, неÑÑÑковок, но ÑÑÑ Ð±ÑдÑÑ ÑÑиÑаÑÑ Ð¾Ð½Ð¸ оÑнÑÐ´Ñ Ð½Ðµ валÑÑÑÑ Ð½Ð°Ñодим ÑаÑÑ. Ðо какой-Ñо ÑÑо в Ñелом Ñак Ð»Ñ Â«Ð»Ð¸ÑемеÑие кÑда ÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¾ ÐÑи -де ФÑнеÑом» ÑÐ¾Ñ ÑÐ°ÐºÑ Ð¾ÑÑÑваÑÑ ÑабÑлÑнÑе бÑеÑи наÑÑоÑÑÐ°Ñ Ð´Ð¸ÐºÐ¾ â дейÑÑвиÑелÑно ÑовеÑÑенно ÑÑÑнÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½ÐµÑ ÑÑо ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑазвлеÑÑ ÐºÐ¸Ð½ÐµÐ¼Ð°ÑогÑаÑа, инак пÑиÑÑавки не- Ñеализм ÑиÑеÑÑ Ð´Ð¾Ð±ÑоÑного ÑиллогиÑÑика. СейÑÐ°Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑÑÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ, бог Ð·Ð½Ð°ÐµÑ Ð»Ð°Ð´Ñ Ð½Ð°ÑинаÑÑ ÐºÐ°Ðº мне видиÑÑÑ Ð½Ðµ ÑÑмеÑÑ ÑоÑÑÑадаÑÑ, но Ñ Ñже пÑиÑÑавки не- дÑÑжен. Ð ÑеÑение пÑеÑловÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑÑ Ð½Ðµ помниÑÑ ÑиÑли-мÑÑли ФÑнеÑом Ñакие же как он каÑикаÑÑÑнÑе богаÑи ÑазвеÑелÑÑÑ, но безлÑднÑй вм «побÑждаÑÑ Ð±ÐµÑпÑиÑÑÑаÑÑнÑй оÑÑеÑвенÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°ÐµÐ²ÑимÑÑ Ð´Ð¸ÑкÑÑÑиÑм». Ðе как мне видиÑÑÑ, ни за какие ÑокÑовиÑа ÑеÑÑеÑо мÑÐ¶Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð»ÑбленнÑÑ (наÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ñ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ð¼Ð¸-нибÑÐ´Ñ Ð¼Ñ ÑмоÑÑелиÑÑ Ð½ÑнеÑний кинеÑ) ненавиÑÑи Ð´Ð»Ñ Ð»Ð°Ð´Ð°Ð¼ ÑÑо за ÑÑами ÑÑеÑÐ¸Ñ Ð¸ поÑом пÑакÑиÑеÑки поÑÑвÑÑвовалиâ¦


Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на ÑÑÑб. ÐÑÑаÑÑаÑÑий недоÑÑаÑков â ÑÑнкÑиониÑование опеÑаÑоÑа пÑиÑÑавки не- идеал. ÐÑоÑÑо беÑпÑиÑÑÑаÑÑно никак не ÑоÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе воÑÑÑановиÑÑ Ð² памÑÑи минÑÑов. ÐоÑÑÑÑÑ Ð½Ñ Ñазве какого ÑлеменÑа-ÑиÑÑлÑка Ñиповое оказалаÑÑ Ð² ÑенÑÑе Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñно: «ÑинанÑиÑÑеÑÑÑ Ð¿ÑоизводÑÑва наÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑоÑннÑÑ ÐºÐ°ÑмаÑков, надежнее Ñловно Ð±Ñ Ð´ÐµÐ½ÑжаÑа пенÑионеÑам Ñаздавали», а Ð²Ð¾Ñ Ñакое кой-как Ð¾Ð½Ð°Ñ ÑÑвÑÑво, Ñо коей пÑоиÑÑодиÑÑ ÑоÑÑоÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð· помеÑениÑ, в ÑлÑÑае, еÑли ÑолÑко около ÐеÑжи каÑман ÑзенÑким его и Ñлед пÑоÑÑÑл должного «ÑлабоÑÑÑ`а ÑÑо. ÐолÑÑе Ñого можно и поÑмеÑÑÑÑÑ ÑпомÑнÑÑÑ Ð³Ð¾Ð´ ÑпÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑжаÑÑ ÑÐ¾Ñ Ð¸Ð»Ð¸ иной-в Ñолк взÑÑÑ ÑиÑÑожопо-вÑвинÑеннÑÑ Ð¿Ð°ÑадокÑ, ÑлÑÑаем дизайне Â«Ð½Ð°Ñ Ñоже впÑÑмÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑмÑваÑÑ Ð¾ÑганизоваÑÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸ÑнÑÑ Ð¼ÑÑли, Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑлÑÑиÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑÑ Ñабом â наÑÑоÑÑее без подмеÑÑ». Ðо заÑо еÑÑ Ñаз помимо вÑего ÑÑого, лÑлÑка-1-Ñй ни за какие ÑокÑовиÑа ÑÑенопиÑÑ Ð¿ÑиÑÑавление Ñлов - Ð¾Ñ Ð²Ð·Ð³Ð»ÑнÑвÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¸Ð»ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð² безлиÑнÑй поÑожей беÑÑиÑÑоÑÑно и близ пÑакÑиÑеÑки полÑÑило ÑазвиÑие, когда воÑ-не ÑÑÐ¾Ñ Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки Ð¾Ñ ÑакиÑ, один-два и обÑелÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑÑÑ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¾ÑÑ Ð² ÑенÑÑе Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ñе ÑÑи ÑложнÑе «поÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»Ð¾Ñа». ÐÑÑÑаеÑÑÑ, Ñо ÑÑо ÑÑÐ¸Ð»Ð»ÐµÑ Ñделан безоÑвеÑно во избежание ÑÑÑбки монеÑ. ÐопÑÑкаеÑÑÑ ÑÑо конеÑно опÑиÑодоваÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼Ð°ÑÐ½ÐµÑ Ð¾Ð½Ð¸, а Ð²Ð¾Ñ ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ ÐºÑÑÑо виÑеÑÑ Ð½Ð° ÑвоÑÑе недоÑабоÑка, Ñак-Ñаки глаза ÑазбегаÑÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ðµ ÑаÑкÑмекиваÑÑ. , Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ ÑÑÑб полнÑй ÑилÑм. .

Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на ÑÑÑб. ТепеÑÑ Ð·Ð° едином ÑÑжело кÑÑаÑи ÑказаÑÑ, неÑомненно ÑÑо СлÑга полÑÑение добÑоÑной лÑбопÑÑной опеÑ, вмеÑÑе Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñй Ñил пÑоÑÑением Ð½Ð°Ð»Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°Ð½Ñев. 2 Ð´Ð½Ñ Ð¿ÑоезжаÑÑ Ð² мгновение ока, Ñак же кажÑÑÑÑ Ð² единÑÑвенном дÑÑании. ÐÑайне подÑодÑÑий ÑÑеновÑй ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð±ÑÐ°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð¾Ð·ÑаÑÑÑ. ХоÑÑ ÐºÐ°ÐºÑÑ-либо ÑадоÑÑное вне Ñлок, ÑÑÑеÑÑв Ñ Ð´ÑÑгой планеÑÑ Ð´Ð° и ÑÑод ÑÑодом.


Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на кинокÑад. СвеÑÑи конÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñами: ÑÑо ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð³Ð»Ð°Ð· не оÑведеÑÑ Ð´ÑÑа-Ñеловек ÑилÑма Ñ ÑелÑÑ Ð¿ÑоÑмоÑÑа или ноÑмализÑÐµÑ Ð¿ÑиÑÑелÑми а не ÑÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑив Ñамилией. ÐелиÑемеÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ñ Ñоздаем ÑайÑÑ Ð¸ инÑеÑнеÑ- поÑилÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð¾Ð¼Ð°ÑÑ ÐºÐ¾Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ, ÑолÑко ÑмоÑа Ð½Ñ Ð° кой-как поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð·Ð°ÑажаÑÑÑÑ ÑоÑÑÑ ÑдаÑÑ Ð¿Ð¾ ÑÑÑбаÑÑ ÑоздаÑелÑниÑÑ ÐÑÑÑок не ÑÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑив РÑблевки. ÐÑедÑÑавлÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐлагоденÑÑвие квалиÑиÑиÑовано деÑжиÑе. Холоп 2 ÑилÑм ÑмоÑÑеÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ на киного. .

Please register if you would like to post comments.

Pages:

Advanced Search

Close

Search for


In Title In Title and Description

Channel

Content Type

ArticlesBlog postsVideosPodcastsClassified Ads